Privacy verklaring (AVG) – Viermarken

Privacy Verklaring

Stichting Boerderij “De Viermarken” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Boerderij “De Viermarken” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Als Stichting Boerderij “De Viermarken” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van personeel, medewerkers en vrijwilligers worden door Stichting Boerderij “De Viermarken” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • De te leveren zorg
 • Communicatie en/of uitnodigingen
 • Doorgeven van gegevens aan wettelijke instantie

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Boerderij “De Viermarken” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam
 • Adres, Postcode, Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • Overige gegevens vanwege de te leveren zorg

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de zorgregistratie in een internetomgeving van ZILLIZ

– Het verzorgen van de salarisadministratie in een internetomgeving van RAET

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens te verstrekken. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
In principe bewaart Stichting Boerderij “De Viermarken” persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na beëindiging van een dienstverband is dit 2 jaar, voor medische dossiers is dit 20 jaar. De financiële administratie wordt 10 jaar bewaard.
Echter is er wel een archief met namen en adressen van oud-medewerkers, -personeel en vrienden. Deze gegevens worden veilig bewaard en zijn alleen toegankelijk voor daartoe bevoegde medewerkers van De Viermarken. Ze worden uitsluitend bewaard voor archiefdoeleinden en om u mogelijk in de toekomst uit te nodigen voor een reünie of andere activiteit.
De gegevens worden nooit ter beschikking gesteld aan andere partijen om bijvoorbeeld reclame te maken.
Als uw zorg wordt beëindigd kunt u aangeven of Stichting Boerderij “De Viermarken” uw contactgegevens langer dan de wettelijke vereiste termijn mag gaan bewaren of niet.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, wij hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Stichting Boerderij “De Viermarken” van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • De veiligheidsmaatregen genomen door RAET (salarisverwerking) zijn te lezen op: https://www.raet.nl/over-ons/system-privacy-security/privacy
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze internetomgeving voor de cliëntregistratie in ZILLIZ. De door ZILLIZ genomen veiligheidsmaatregelen zijn te lezen op https://landmerc.nl/zilliz-klaar-avg/;
 • Binnen ZILLIZ is per gebruiker bepaald welke rechten/toegang deze heeft.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens
Stichting Boerderij “De Viermarken”
Adres De Viermarken
Viermarkenweg 85
7522 LC Enschede

Contactpersoon: Mieke van Dragt
Telefoon: 053 435 95 72
KVK: 41030306
E-mail: info@viermarken.nl
Website: www.viermarken.nl

Aanvullende documenten:

Privacyreglement en datalekprotocol