Privacy verklaring (AVG) – Viermarken

Privacy Verklaring

Stichting Boerderij “De Viermarken” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Boerderij “De Viermarken” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Stichting Boerderij “De Viermarken” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van personeel, medewerkers en vrijwilligers worden door Stichting Boerderij “De Viermarken” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden;
– De te leveren zorg;
– Communicatie en/of uitnodigingen;
– Doorgeven van gegevens aan wettelijke instanties
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Boerderij “De Viermarken” de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
– Adres, Postcode, Woonplaats;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Bankrekeningnummer;
– Overige gegevens vanwege de te leveren zorg;
Uw persoonsgegevens worden door Stichting Boerderij “De Viermarken” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de zorg en daarna alleen in de (financiële) administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de zorgregistratie internetomgeving van het ZILLIZ-programma;
– Het verzorgen van de salarisadministratie in een internetomgeving van RAET

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
In principe bewaart Stichting Boerderij “De Viermarken” persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, meestal 7 jaar..
Echter is er wel een archief met namen en adressen van oud-medewerkers, -personeel en virenden. Deze gegevens worden veilig bewaard en zijn alleen toegankelijk voor daartoe bevoegde medewerkers van De Viermarken. Ze worden uitsluitend bewaard voor archiefdoeleinden en om u mogelijk in de toekomst uit te nodigen voor een reünie of andere activiteit.
De gegevens worden nooit ter beschikking gesteld van andere partijen om bijvoorbeeld reclame te maken.
Als u uw zorg wordt beëindigd kunt u gaan aangeven of Stichting Boerderij “De Viermarken” uw gegevens langer dan de wettelijke vereiste termijn mag gaan bewaren of niet.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Stichting Boerderij “De Viermarken” van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– De veiligheidsmaatregen genomen door RAET (salarisverwerking) zijn te lezen op: https://www.raet.nl/over-ons/system-privacy-security/privacy
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze internetomgeving voor de cliëntregistratie in ZILLIZ. De door ZILLIZ genomen veiligheidsmaatregelen zijn te lezen op https://landmerc.nl/zilliz-klaar-avg/;
– Binnen ZILLIZ is per gebruiker ingericht welke gebruikers tot welke groepen behoren en welke rechten ze per groep hebben.
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Stichting Boerderij “De Viermarken”
Adres De Viermarken
Viermarkenweg 85
7522 LC Enschede

Contactpersoon: Mieke van Dragt
Telefoon: 053 435 95 72
KVK: 41030306
E-mail: info@viermarken.nl
Website: www.viermarken.nl

(versie 1.0)